InPRC™

InPRC™

InPRC™ werkt als een logisch stuk gereedschap in allerhande facilitaire processen. Tijdens de ontwikkeling van InPRC™ is de focus geconcentreerd op schoonmaakdienstverlening en gerelateerde dienstverlening, zoals DKS en Kwaliteitsmanagement (assessement van geleverde dienstverlening). De unieke opzet van InPRC™ levert echter een veelheid aan toepassingen, wat Opdrachtgevers en Opdrachtnemers keer op keer inspireert tot nieuwe gebruiksmogelijkheden.

Wat is InPRC™?

  • Een web-based sturingsmechanisme voor facilitaire (regie-)organisaties.
  • Maakt schoonmaak-activiteiten kwantitatief en kwalitatief meetbaar.
  • Schoonmaker wordt centrale schakel in kwaliteitsproces. Vakmanschap staat centraal.
  • Transparantie en verifieerbare kwaliteit.

InPRC™ in de praktijk

  • De schoonmaker meldt zich met de InPRC App.
  • De schoonmaker start zijn of haar werkzaamheden.
  • De schoonmaker bepaalt per (verkeers-) ruimte wat er gedaan moet worden aan schoonmaakactiviteiten en signaleert ook verschillende facilitaire verstoringen (bijv. lamp stuk).
  • De schoonmaker voert alleen bij noodzaak zijn of haar taken uit.
  • Afmelden per gerealiseerde activiteit.
  • Einde dienst.

Hoe werkt InPRC™?

InPRC™ bestaat uit een InPRC APP en een Client InPRC webapplicatie. Ruimtes/locaties worden voorzien van een RFID chip en deze chips worden vervolgens met behulp van de InPRC App ‘getagd’ met de Smartphone. Het aan- en afmelden wordt onmiddellijk geregistreerd op zowel de InPRC App als de Client InPRC webapplicatie. Deze informatie kan vergezeld gaan met allerhande andere ‘boodschappen’ als storingsmeldingen – bijzonderheden (naar eigen inzicht aan te geven) en kwaliteitschecks. De registratie van deze informatie wordt opgeslagen in de Client InPRC webapplicatie (en onmiddelijk weer op te vragen via de InPRC App). Hiermee is het mogelijk om voor de korte termijn snel en efficiënt actie te ondernemen op registraties die daarom vragen. Op de langere termijn beschikt de gebruiker over duurzame prestatie-informatie waarmee bijvoorbeeld contractmanagers doelgericht sturing en beleid kunnen uitoefenen op de dienstverlening.

Best Value

InPRC™ volgt aanbestedings-principes als gelijkheid, non-discriminatoir, en transparantie in al haar aspecten. Waardecreatie op basis van terugbrengen van risico's door gebruik van expertise en transparantie. Luisteren, begrijpen en stroomlijnen in plaats van management, controle en inspectie. Win-win-win relaties staan centraal met InPRC™. Vergroten van winstbijdrage voor dienstverleners, meer waarde voor opdrachtgevers tegen lagere kosten, en uitvoerders die de centrale schakel vormen.

Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Op 21 juni, 2011 is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag geïntroduceerd om doorgeschoten marktwerking in de branche tegen te gaan. Eudyptes B.V. heeft met InProcesRegieConcept een eerste toepassing ontwikkeld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van Opdrachtgevers, Dienstverleners en Vakbonden om op faire en zakelijke wijze uitvoering te geven aan professionele facilitaire dienstverlening.